Privatumo poliika

Atnaujinta: 2019 m. vasario 26 d.

UAB GT Print, juridinio asmens kodas: 302642405, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vaduvos g. 18-39, el. p.  info@gtprint.lt, Tel.   +370 687 775 04 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę  https://www.gtprint.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?
Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti ir pagerinti mūsų teikiamas paslaugas Jums:
1. Asmeniniai duomenys
Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją:
• kai siunčiate mums žinutę mūsų Svetainėje, susisiekimo tikslais tvarkome duomenis: vardą ir el. pašto adresą.
• kai pildote užklausą „Gauti pasiūlymą“ arba užsisakote prekę mūsų Svetainėje, susisiekimo ir pasiūlymo pateikimo tikslais tvarkome duomenis: vardą ir el. pašto adresą.

2. Naudojimo duomenys
Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.
Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:
• paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
• klientų aptarnavimo ir pagalbos suteikimui;
• informavimui apie pasikeitimus;
• kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
• verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
• techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrovei.
Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
• siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums perkant (užsakant) paslaugas per mūsų Svetainę;
• gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai sutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
• siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pvz., gerinant mūsų teikiamas paslaugas, rinkodarai, siekiant informuoti apie mūsų paslaugas, aptikti, užkirsti kelią ar kitaip spręsti sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo ar technines problemas, susijusias su mūsų paslaugomis ar kt.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.
Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo konkrečių asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.

Jūsų teisės
• teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
• teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
• teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
• teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
• teisė į duomenų perkeliamumą;
• teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos A href=”www.ada.lt”>www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@gtprint.lt arba paštu: Savanorių pr. 180, Vilnius LT-03154. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Pakeitimai
Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.